THÀNH VIÊN

PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board)

CMCD đã được gia nhập vào PCAOB từ tháng 4/ 2011. PCAOB la tổ chức phi vụ lợi, được Quốc hội thàng lập để giám sát kiểm tóan của những công ty niêm yết tại thị trường tài chính của Hoa Kỳ để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

AICPA (American Institutes of Certified Public Accountants)

AICPA là tổ chức nghề nghiệp cho tất cả các CPAs. AICPA hổ trợ thông tin and hướng dẫn, đặc biệt trong lĩnh vực biện hộ, cấp giấy chứng nhận và bằng cấp, đào tạo,tuyển dụng, và đánh giá chất lượng.

(EBPAQC) Employee Benefit Plan Audit Quality Center

EBPAQC là thành viên của AICPA, dành cho các kiểm tóan về các lọai quỹ hưu trí. Là thành viên của EBPAQC, chúng tôi có đủ thông tin cập nhật về những thay đổi của qui định có liên quan trong lĩnh vực kiểm toán quỹ hưu trí.  

PCPS Firm Practice Center

PCPS là thành viên của AICPA, chuyên phụ trách về các công ty tư nhân. PCPS cung cấp thông tin về quản trị nghề nghiệp.

TSCPA

TSCPA là tổ chức phi vụ lợi chuyên nghiệp, đại diện cho CPAs o Texas. Tổ chức này cam kết phục vụ cho lợi ích của công chúng với tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và hành nghề.

HSCACPA

HSCPA là tổ chức của các CPA gốc Hoa ở Hoa Kỳ. HSCPA được thành lập để tăng cường kiến thức cho các CPA, cũng như cung cấp cơ hội để phát triển nghề nghiệp.

Certified Quickbook Proadvisor

Chuyên viên về quickbooks phải trải qua các kỳ thi hàng năm của Quickbooks và hầu hết các nhân viên kế tóan của chúng tôi là certified quickbooks proadvisors.