Nhân Sự

 

Nhân viên là tài sản quan trọng của hãng. CMCD đã và đang xây dựng đội ngủ nhân viên phù hợp với sự phát triển và văn hóa kinh doanh của hãng.

 

Bên dưới là vài nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi:

MARY CHIANG CPA, CFP, MS – Thành viên

DANIEL CASTILLO CPA, JD, MBA – Thành viên

MICHAEL LENG Ph.D., P.E. - Tổng Giám đốc 

HONG PHAN CPA, MS - Giám Đốc

 

VIVIAN LI CPA, MS - Trợ lý giám đốc

EVELYN TSOI - Quản trị văn phòng

MAURICE BLAIR CPA, MS - Kế Tóan Thuế

JENNY LAY  MBA - Kế Tóan

TINA WANG MBA - Kế Tóan

TINA YU CPA, BS - Kế Tóan

JASON SONG BS - Kế Tóan

CATHERINE LENG BA - Nhân viên tài chính