Cơ Hội Nghề nghiệp

 

Chúng tôi hiểu rõ nhân viên là tài sản quan trọng nhất. CMCD cung cấp môi trường làm việc thân thiện và không ngừng phát triển.  Chúng tôi khuyến khích các bạn phát triển nghề nghiệp tư vấn và kế tóan với chúng tôi và cho phép chúng tôi cùng phát triển chung với sự thành công của các bạn.

 

Nếu quan tâm, xin gửi đến emai@cmcdllc.com

Currently our firm has the following job openings: