Truyền thông và giải trí

Nhânviên của CMCD đựơc đào tạo để cung cấp dich vụ kế tóan cho ngành truyền thông và giải tri. Với sự hiểu biết sâu sắt và nhạy cảm với nhu cầu tài chính của nghành nghề truyền thông giải trí, chúng tôi sẽ tư vấn các giải pháp phù hợp.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực sau:

-          Kiểm Tòan, Xem Sét, và Biên sọan tài chính

-          Hoạch định và tư vấn thuế

-          Tư vấn thuế nuớc ngòai

-          Tư vấn kinh doanh