Tổ chức không vụ lợi

Ngày nay, các tổ chức không vụ lợi luôn gặp thách thức về tài chính và kinh doanh. Sự sút giảm nguồn tài trợ từ liên bang và tiểu bang, trong khi đó các qui định hành chính ngày càng phức tạp khiến cho  công việc quản trị trở nên khó khăn hơn hết.

Nhằm giúp các tổ chức họat động có hiệu quả hơn, chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ bao gồm:

  • Kiểm tóan Tài Chính
  • Biên sọan và sem sét hàng tháng, hàng quí, và hàng năm
  • Khai thuế