Bất động sản

Doanh nghiệp mua, bán, tài chính, kinh doanh bất động sản rất cần tư vấn từ các nhà chuyên môn nhiều kinh nghiệm để giảm thiểu rủi ro kinh doanh và gia tăng hiệu quả đầu tư.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thuế, kế tóan, tư vấn cho doanh ngiệp, quản lý, và phát triển nhà đất, bao gồm:

  • Họach định thuế

  • Kiểm tóan

  • Trao đổi

  • Lựa chọn doanh nghiệp