Dịch vụ kế tóan

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế tóan cho khách hàng trong các lĩnh vực sau đây: lương bổng, giử sổ sách, biên sọan báo cáo tài chính theo yêu cầu của nhà băng, chủ nợ, và giúp khách hàng ra các quyêt định tài chính kịp thời.

Dịch vụ kế tóan bao gồm:

-          Dịch vụ tư vấn quickbooks (Certified Quickbooks Pro-advisors Services) & Peachtree

-          Số sách kế tóan

-          Báo cáo tài chính doanh nghiệp

-          Dự thảo ngân sách

-          Báo cáo tài chính cá nhân

-          Dịch vụ lương bổng

-          Thuế sử dụng và các lọai thuế khác.