Kiểm Tóan, Xem xét và biên sọan

Kiểm tóan

CMCD cung cấp dịch vụ kiểm tóan tài chính cho các doanh nghiệp khác nhau, cung cấp báo cáo phản ánh sự đảm bảo của báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc kế tóan chung.

Kiểm tóan bao gồm các phương pháp tổng quan từ việc xác nhận của bên thứ ba, kiểm tra hàng tồn kho, và kiểm tra chi tiết các giao dịch bằng việc giám định tài liệu gốc. Kiểm tóan đòi hỏi CPA phải độc lập với khách hàng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tóan trong các lĩnh vực sau:

-          Kiểm tóan báo cáo tài chính

-          Kiểm tóan quỹ hưu trí

-          Kiểm tóan các tổ chức phi lợi nhuận

-          Kiểm tóan nhà nước.

Xem xét Báo Cáo Tài Chính

Hãng chúng tôi cung cấp dịch vụ xem xét báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp tư nhân và cung cấp sự đảm bảo có giới hạn rằng không cần thiết có những sự thay đổi quan trọng.

Xem xét báo cáo tài chính bao gồm việc áp dụng phương pháp phỏng vấn và phân tích báo cáo tài chính. Dịch vụ xem xét đòi hỏi CPA phải độc lập với khách hàng.

Biên sọan tài chính

Chúng tôi cung cấp dịch vụ biên sọan, tổng hợp báo cáo tài chính cho các hãng tư nhân theo tháng, quý, giữa năm, và hàng năm, dựa theo thông tin đã được cung cấp bở ban quan trị.