Các Dịch vụ doanh nghiệp tổng quan

Chúng tôi tận dụng kiến thức ngành nghề và kinh nghiệp lâu năm để có thể giúp khách hàng phá triển, định hình chiến lược kinh doanh, họach định thuế vụ, và quản trị doanh nghiệp.  CMCD giúp khách hàng, doanh nghiệp hay cá nhân, đạt được mục đích kinh doanh bằng việc tăng doanh thu, giảm chi phí, và tăng sự hài lòng ở khách hàng.

Dịch vụ doanh nghiệp tổng quan của chúng tôi bao gồm:

-          Lựa chọn và thành lập doanh nghiệp

-          Xin giấy phép

-          Hỗ trợ pháp lý

-          Tư vấn doanh nghiệp

-          Quản trị tài chính bao gồm:

  • Phân tích đầu tư nước ngòai
  • Tư vấn quản trị
  • Tư vấn tài sản hữu hình
  • Tư vấn nợ vay
  • Thiết kế kế họach kinh doanh