Quản trị tài sản

Những nhân viên quản trị tài sản chuyên nghiệp sẽ tư vấn khách hàng xây dựng và bảo trì tài sản cá nhân, quản trị rủi ro, tăng hiệu quả đầu tư, và đảm bảo tài sản cá nhân luôn tăng trưởng.

Dịch vụ tài chính bao gồm

 1. Kế họach kinh doanh 
         • Lập quỹ mua bán  
         • Lập quỹ hư u trí
         • họach định đài thọ nhân viên cao cấp 
         • Bảo vệ nhân viên cao cấp 
         
 2. Quản trị rũi ro
 3. Phân tích đầu tư và phân chia tài sản
 4. Lập quỹ hưu trí
 5. Họach định di sản, tín thác
 6. Lập quỹ đại học

         • Education IRA 
         • Section 529 plan

 7. Hoạch định bảo hiểm